Ayudas a la promoción económica en Cambrils, ejercicios 2016-2017-2018

Tipo de proyecto: 
Financiación circulante
Inversiones en activos fijos
Tipo de ayuda: 
Subvenciones
Órgano responsable: 
Ayuntamiento de Cambrils

Aquestes bases tenen per objecte defi nir i establir les Bases específi ques que regulen el procediment per a la sol·licitud i concessió de subvencions destinades a impulsar la promoció econòmica de la ciutat de Cambrils dins dels límits establerts en els pressupostos municipals. L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquestes subvencions són totalment compatibles amb altres ajuts o subvencions previstes per aquests conceptes per altres administracions.

Acciones subvencionables / Contenido de las actividades: 

S’estableixen les següents línies d’ajuts:

 • LÍNIA 1: Impuls a l’emprenedoria

- Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018. És a dir, a totes les persones físiques i/o jurídiques amb limitació de responsabilitat que es donin d’alta d’activitats i al règim de la seguretat social que correspongui entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018

 • LÍNIA 2: Impuls a les persones emprenedores joves

- Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 i que siguin menors de 31 anys en el moment d’iniciar l’activitat econòmica. Per a les persones emprenedores que aquest projecte sigui la seva primera ocupació en el món laboral, la subvenció per aquesta línia es multiplicarà per dos

 • LÍNIA 3: Impuls a dones emprenedores

Aquest ajut està destinat a aquelles titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 que siguin dones

 • LÍNIA 4: Impuls a persones emprenedores aturades de llarga durada

Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 que portin més de 18 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica

 • LÍNIA 5: Impuls a persones emprenedores aturades majors de 45 anys

Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 majors de 45 anys i que portin més de 6 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica

 • LÍNIA 6: impuls a les persones amb especials difi cultats

Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018 amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

 • LÍNIA 7: Impuls de l’activitat econòmica en zones específi ques d’interès especial

Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que s’ubiquin en algun dels barris següents, escollits en base a que es considera que requereixen d’una atenció prioritària ateses les seves ràtios d’implantació comercial i/o les seves característiques socioeconòmiqes:

- Barri Antic de la Vila
- Eixample Vila
- Eixample Platja

 • LÍNIA 8: Impuls a la reobertura de locals tancats

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que s’ubiquin en algun local del municipi de Cambrils que porti, com a mínim, 1 any desocupat, ja sigui perquè anteriorment havia estat ocupat per una altra activitat econòmica o perquè estava destinat a magatzem o buit

 • LÍNIA 9: Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades al municipi de Cambrils

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que contractin com a mínim 1 persona com a treballador/a en règim de personal assalariat, sempre que reuneixi els següents requisits:

- Que el treballador/a estigui empadronat/ada en el municipi de Cambrils amb un mínim d’un any d’antiguitat en
relació a la data inicial del seu contracte
- Que la durada mínima del contracte, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues, sigui d’1 any
 Una empresa podrà rebre subvenció per a dos treballadors com a màxim

 • LÍNIA 10: Impuls a l’emprenedoria social i/o cooperativisme

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018, i que promoguin projectes empresarials amb vessant social i/o adoptin la forma de cooperativa

Otros requisitos: 

Para los requisitos específicos de los beneficiarios según línea, consultar convocatoria » https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=...

Cuantía de las ayudas: 

S’estableix un ajut únic i màxim de 150’- € per a cadascun dels previstos i per a cadascuna de les Línies establertes en aquestes bases a excepció de la línia 2 quan sigui primera ocupació.

Una mateixa activitat econòmica o delegació podrà sol·licitar qualsevol ajuts previstos sempre que corresponguin a diverses línies.

Aquesta sol·licitud es podrà fer de forma acumulada o a mesura que es compleixin els requisits establerts per a les diferents línies.

En el supòsit de nova implantació de diverses activitats econòmiques o delegacions, per part d’un mateix titular, nomes serà compatible sol·licitar 1 sòl cop l’ajut previst per a la Línia 2,3,4,5,6, i serà compatible la sol·licitud dels ajuts previstos a les Línies 1, 7, 8, 9 i 10 per a cadascuna de les noves activitats econòmiques o delegacions.

Requisitos de los beneficiarios: 

A. Requisits aplicables a totes les línies: Per ser benefi ciaris de qualsevol de les línies de subvenció previstes en
aquestes bases, els sol·licitants hauran de complir necessàriament tots els següents requisits:

 • Ser el titular d’una nova activitat econòmica, o d’una nova delegació, al municipi de Cambrils, que s’implanti durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018
 • Estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les persones jurídiques
 • Que la nova activitat econòmica, o la nova delegació, pugui acreditar un mínim d’1 any natural de permanència
 • Ininterrompuda (excepte els períodes que es puguin justifi car com a vacances, amb un màxim de 2 mesos)
 • Que no es trobi afectada per cap de les prohibicions legals de contractar, establertes a la legislació vigent, entre altres, estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
 • No tindran dret a l’obtenció d’ajuts les persones físiques i/o jurídiques que en el moment de sol·licitar l’ajut

No hagin obtingut la llicència d’obertura o presentat la comunicació d’inici de l’activitat, acompanyada de la documentació correcta

Plazo de presentación: 

31/12/2019

Ámbito geográfico: 
Local