Convocatoria para el año 2018 de las ayudas destinadas al fomento de la agricultura ecológica Organismo: Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Tipo de proyecto: 
Inversiones en activos fijos
Tipo de ayuda: 
Subvenciones
Órgano responsable: 
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica, d'acord amb el que estableixen el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears.

Acciones subvencionables / Contenido de las actividades: 

Podran ser objecte de subvenció les actuacions consistents en el cultiu i el manteniment de superfícies durant els anys 2018, 2019 i 2020 d'acord amb la normativa genèrica i específica sobre agricultura ecològica i en els termes previstos en l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Gastos elegibles: 

1. L'ajuda prevista en aquesta Resolució es concedirà per un període de tres anys

2. Les primes màximes anuals en €/ha aplicables per a cada tipus de cultiu i per hectàrea seran les següents:

 • Hortícoles a l'aire lliure: 448,80
 • Hortícoles sota plàstic: 600,00
 • Vinya per a vinificació: 362,40
 • Raïm de taula: 585,00
 • Cítrics: 616,80
 • Fruiters de secà: 171,60
 • Herbacis de secà: 164,40
 • Herbacis de regadiu: 255,60
 • Arròs: 600,00
 • Fruiters de llavor: 537,60
 • Fruiters de pinyol: 610,80
 • Oliveres: 514,80
Requisitos de los beneficiarios: 

Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, o les agrupacions sense personalitat jurídica, que abans de dictar-se la proposta de resolució compleixin els requisits següents:

 • a) Es comprometin a adoptar o mantenir les pràctiques i els mètodes d'agricultura ecològica definits en el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, així com a complir la resta dels compromisos previstos en l'apartat novè d'aquesta Resolució
 • b) Que tinguin la condició d'agricultor actiu d'acord amb el capítol I, títol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural
 • c) Que estiguin inscrites en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
 • d) Que siguin titulars d'una explotació agrària que compleixi els requisits previstos en el punt 2 d'aquest apartat
Plazo de presentación: 

31/12/2022

Ámbito geográfico: 
CCAA