Incentivos a las empresas y nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de la Canonja para el año 2017 y 2018

Tipo de proyecto: 
Financiación circulante
Fomento del empleo
Tipo de ayuda: 
Subvenciones
Órgano responsable: 
Ayuntamiento de La Canonja

Aquestes bases tenen per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva plantilla empadronats al municipi de la Canonja, mitjançant la Borsa de treball municipal. S’estableix també un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi. Aquests ajuts tenen com a objectiu I’impuls i el foment per a la creació de noves empreses i llocs de treball.

Acciones subvencionables / Contenido de las actividades: 

Tipus d’ajuts

  • a) A la contractació de persones del municipi de la Canonja

L’ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es deriven de la
contractació de nous treballadors que hagin estat contractats durant els anys 2017 i 2018, i el darrer trimestre de
2016, per l’empresa, per tal d’incentivar la creació de llocs de treball. La duració del contracte ha de ser, com a
mínim, de 3 mesos

L’ajut màxim a percebre per aquest concepte serà de 3.000 € per empresa/any

  • b) Als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi de la Canonja

L’ajut consisteix en una aportació econòmica destinada a donar suport i contribuir a l’èxit de les iniciatives
empresarials i l’emprenedoria

En cas que l’establiment de nova empresa al municipi es produís en el mateix domicili social, en els exercicis 2017
i 2018, com a conseqüència de traspàs de negoci, es concedirà exclusivament una única subvenció corresponent
a aquesta línia

Es podrà concórrer simultàniament a la convocatòria dels dos tipus d’ajuts, contemplats als apartats a) i b), amb una
limitació màxima anual en l’import de la subvenció de 5.000 €

Otros requisitos: 
Cuantía de las ayudas: 
  • a) A la contractació de persones del municipi de la Canonja: L’ajut màxim a percebre per aquest concepte serà de 3.000 € per empresa/any
  • b) Als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi de la Canonja: limitació màxima anual en l’import de la subvenció de 5.000 €
Requisitos de los beneficiarios: 

Beneficiaris.

a) Dels ajuts a la contractació de persones del municipi. Podran ser benefi ciaris dels ajuts que preveuen aquestes bases els autònoms i empreses, que contractin persones mitjançant la Borsa de treball de l’Ajuntament de la Canonja i constin empadronades en el municipi, un mínim de 6 mesos abans de la contractació

b) Dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi.
Podran ser benefi ciaris dels ajuts que preveuen aquestes bases:

  • b.1) Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat empadronades o residenciades legalment al municipi de la Canonja, amb un mínim d’un any d’antiguitat, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja, durant el període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, o efectuïn un traspàs de negoci
  • b.2) Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades o residenciades al municipi de la Canonja, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja durant el període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018 i contractin un treballador, per un període mínim de 3 mesos, mitjançant la Borsa de treball municipal i empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos
Plazo de presentación: 

31/12/2018

Ámbito geográfico: 
Local